Stadgar för Gustaf Fröding-sällskapet

Dessa stadgar antogs efter beslut vid årsmötet på Alsters herrgård 21 augusti 2015 och ett extra medlemsmöte 1 oktober 2015.

§1

Sällskapets namn är Gustaf Fröding-sällskapet och har sitt säte i Karlstad. Sällskapets organisationsnummer är 87 32 00 – 95 46. Sällskapets bildades den 24 januari 1969 på Alsters herrgård.

§2

Sällskapets syfte är att väcka och vidmakthålla intresset för Gustaf Fröding och hans diktning.

Sällskapets syfte kan uppnås genom

a) att anordna årliga Fröding-dagar i anslutning till skaldens födelsedag den 22 augusti

b) att utge en årlig medlemsbok

c) att utdela sällskapets lyrikpris

d) att utdela sällskapets hedersmedalj

e) att delta i mässor och litterära program

f) att hålla sällskapets hemsida aktuell

g) att sprida information genom relevanta kanaler

h) att ägna utbildningsområdet särskilt intresse

i) att ta initiativ till och stödja forskning om skalden och hans verk

j) att verka för att författarskapet finns tillgängligt i kvalitativt tillfredsställande utgåvor

k) att tillvarata handlingar och föremål, som kan belysa skaldens liv och diktning

l) att verka för bevarande och vårdande av byggnads- och naturminnen, som äger anknytning till skalden och hans diktning

§3

Medlem i sällskapet är den som erlagt beslutad medlemsavgift.

Medlem kan vara årligen betalande eller ständig medlem. Ständig medlem kan endast enskild person vara.

Person, som tillhör medlems familj och som med sitt namn önskar stödja sällskapet utan att erhålla dess publikationer, erlägger halv medlemsavgift. Sådan familjemedlem har yttrande- och rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte.

Kommun, förening, institution eller sammanslutning kan vara medlem i sällskapet.

Årsmötet kan, på förslag av styrelsen, till hedersledamot eller hedersordförande välja person, som genom sin verksamhet i sällskapet, genom forskning om Gustaf Fröding eller på annat sätt i synnerlig mån främjat sällskapets syfte. Hedersledamot och hedersordförande erlägger inte medlemsavgift.

§4

Avgiften för årligen betalande medlem fastställs av årsmötet för följande verksamhetsår efter förslag av styrelsen. Ständig medlem erlägger engångsavgift motsvarande femton medlemsavgifter.

§5

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår.

§6

Sällskapets styrelse består av lägst sju, högst femton medlemmar. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Styrelsen har inga suppleanter.

Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för två år på så sätt att hälften väljs det ena året och hälften det andra året.

Vice ordförande och sekreterare väljer styrelsen inom sig. Kassör väljer styrelsen inom sig eller utom sin krets.

Styrelsen är beslutsför, när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§7

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 3-5 personer. Ordföranden eller vice ordföranden leder utskottets arbete.

För handläggning av viss fråga kan styrelsen utse arbetsgrupp.

Styrelsen äger rätt att till sina sammanträden adjungera person.

Hedersordförande och hedersledamot äger rätt att närvara vid styrelsesammanträde och har då yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen har att fatta beslut om vilka ekonomiska åtaganden arbetsutskott eller arbetsgrupp äger rätt att ikläda sig. Sådant delegationsbeslut anmäls vid nästa styrelsesammanträde.

§8

För att bereda sällskapets valfrågor utser årsmötet en valberedning för ett år i sänder. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningens förslag bör vara klart, innan kallelsen till årsmötet utsändes.

§9

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte en suppleant utses av årsmötet för ett år i sänder.

Sällskapets räkenskaper skall vara avslutade och för revisorerna tillgängliga senast den

15 februari varje år. Därefter skall revisorerna före samma månads utgång till styrelsen avlämna sin berättelse över den verkställda revisionen.

Styrelsen skall till revisorerna löpande under året överlämna protokoll och viktiga handlingar.

§10

Årsmötet hålles senast den 15 april på plats, som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall ske senast tre veckor före mötet. De som lämnat e-postadress till sällskapet erhåller kallelse digitalt och uppgift om att handlingar finns att hämta på sällskapets hemsida. De som inte har e-postadress erhåller kallelse och samtliga handlingar per post.

På årsmöte skall behandlas

1) fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

2) val av ordförande och sekreterare för mötet

3) val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

4) styrelsens verksamhetsberättelse

revisorernas berättelse

fastställande av resultat- och balansräkning

beslut om disposition av vinst/förlust

beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

5) fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår

6) styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår

7) valfrågor

a) val av ordförande och hälften av antalet styrelseledamöter

b) eventuella fyllnadsval

c) val av revisorer jämte suppleant för dessa

d) val av valberedning, varav en sammankallande

8) övriga ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem skriftligen tillställt styrelsen minst en månad före årsmötet. Styrelsen har att till årsmötet avge yttrande över sådan skrivelse

§11

Medlemsmöte hålls, då styrelsen så finner nödvändigt. Vid medlemsmöte, till vilket kallelse sker på samma sätt som stadgats för årsmöte, må ej annat ärende upptagas till behandling än det som föranlett medlemsmötet och som angivits i kallelsen.

Medlemsmöte inkallas, om minst fem procent av medlemmarna så begär i skrivelse till styrelsen.

§12

Vid årsmöte och medlemsmöte har närvarande medlem och familjemedlem en röst. Alla val och ärenden avgörs genom öppen omröstning, där ej av medlem annorlunda begärs. I händelse av lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening som mötesordföranden omfattar; vid sluten omröstning avgör lotten.

Representant för ansluten kommun, förening, institution eller sammanslutning som vill utöva rösträtt, skall genom protokollsutdrag styrka sitt uppdrag.

Fullmaktsröstning får ej förekomma.

§13

Sällskapet svarar för att skaldens födelsedag den 22 augusti firas. Detta kan ske genom diktläsning, Frödingdagar med olika program och förslagsvis en festlighet, där sällskapets lyrikpris och hedersmedalj utdelas.

§14

Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande vid årsmöte.

§15

Beslut om upplösning av sällskapet skall för att bli gällande antagas oförändrat vid två årsmöten samt biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§16

Upplöses sällskapet, skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till institution, som årsmötet beslutar.