Årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet 25 mars

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte 2021 den 25:e mars klockan 18.00. 

Årsmöteshandlingar

Kompletta årsmöteshandlingar kan du ladda ner här!

Enligt våra stadgar ska kallelse och årsmöteshandlingarna skickas ut via e-post till sällskapets medlemmar. I år har vi garderat och skickat dem med posten till samtliga medlemmar och dessutom digitalt till de medlemmar vars e-postadresser vi har i medlemsregistret.

Om du inte fick någon e-post? Meddela i så fall din adress till medlem@frodingsallskapet.se, så kompletterar vi registret.

Delta i årsmötet

I år hålls årsmötet helt digitalt. Du kan ansluta till mötet på två sätt:

 • Länk till Teams: http://bit.do/froding2021
 • Ring till telefonnummer 08-505 218 52 och ange id-kod: 424 693 272# när du så blir uppmanad.

Du är själv ansvarig för att din utrustning och dina inställningar fungerar.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2020
 7. Revisionsberättelse för 2020
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2021
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2022
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2021, till och med årsmötet 2022
 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2023
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2021, till och med årsmötet 2022
 16. Val av valberedning för år 2021, till och med årsmötet 2022
 17. Information och aktiviteter 2021
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Förslag till beslut

8. Styrelsen föreslår att årets vinst för 2020, kr 56 693 kr, överföres i ny räkning
10. Godkänna framlagt förslag
11. Oförändrad medlemsavgift. 200 kr enskild medlem, 300 kr familjemedlem, 3000 kr ständig medlem, ungdom 100 kr.
12. Förslag 13 ledamöter + ordförande
13. Björn Sandborgh föreslås för omval
14. Tomas Sköld, Magnus Henrichson, Birgitta Rosén, Gunilla Otto, Kerstin Thompson, Olle Österling samt Mariana Eriksson
15. Omval av Lars Lingsell och Nils Jansson som revisorer med Per Viker som suppleant
16. Omval av Magnus Henrichson, Anna Sandborgh och Fredrik Höglund.