Årsmöte 2023 – den 29e mars på Alsters Herrgård

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte 2023 den 29:e mars klockan 18.00 på Alsters herrgård, hörsalen våning två.

Årsmöteshandlingar

Enligt våra stadgar ska kallelse och årsmöteshandlingarna skickas ut v till sällskapets medlemmar vilket också har skett, men du kan också ladda ner dem här:  Kallelse till Årsmöte 2023 samt Årsredovisning 2022

Delta i årsmötet

 • Årsmötet hålls enligt kallelse på Alsters Herrgård
 • Du kan också deltaga på teams genom denna länk:
 • Efter mötesförhandlingarna bjuds på kaffe, smörgås och information/underhållning för dig som är på plats.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2022
 7. Revisionsberättelse för 2022
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2023
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2024
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2023, till och med årsmötet 2024
 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2025
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2023, till och med årsmötet 2024
 16. Val av valberedning för år 2023, till och med årsmötet 2024
 17. Information och aktiviteter 2023
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning