Germund Michanek, Knivsta, föddes 1926 i Örnsköldsvik, som son till läroverksadjunkten Torsten Michanek och hans fru Brita f. Sjöholm. Han blev 89 år. Närmast sörjande är barnen Annika, Gabriel och Cecilia med familjer.

Docenten Germund Michanek, en av vår tids stora litteraturforskare med särskild insikt i Gustaf Frödings liv och dikt, har slutat sina dagar. Tillsammans med professorerna John Landquist och Henry Olsson var han vår främste Frödingforskare. Germund Michanek efterlämnar ett gediget arv, dryga trettiotalet böcker i olika litterära ämnen och ett stort antal artiklar. Han disputerade 1962 på Gustaf Frödings diktsvit En morgondröm.

Efter avhandlingen följde många böcker i ämnet Fröding. Jag glömmer inte den bok som kom 1960 till hundraårsminnet av Gustaf Frödings födelse Så minns vi Gustaf Fröding. Tonåring som jag var blev jag förälskad både i skalden och i Germund Michanek. Under några lektioner i litteraturhistoria vid Uppsala universitet kom jag att möta honom som lärare. Också som sådan väckte han förtjusning.

För Gustaf Fröding-sällskapet, bildat 1969, blev Germund Michanek ovärderlig. Hans insatser för sällskapet kan inte överskattas. Bland det femtontal böcker han skrev om Fröding utkom flera i sällskapets årliga skriftserie. Den första var en bok om Gustaf Frödings sjuksköterska Signe Trotzig, Skalden och sköterskan, 1973. En betagande bok, som återger flera av Signes brev till skaldesystern Cecilia. Boken ger närhet till skalden och skildrar vardagslivet på Gröndal.

Tre böcker, som kom att utgöra tyngdpunkten dittills i sällskapets skriftserie är Gustaf Frödings brev i två delar, 1981 och 1982, kommenterade och redigerade av Germund Mickanek och Ingvald Rosenblad. Brevböckerna följdes 1988 av Käre Gustaf Högädle herr Fröding, som innehöll 265 brev till Fröding. Alla tre böckerna utgavs av Bonniers. Breven till skalden ”ger en fördjupad tidsbild och omvittnar hur älskad skalden var av Sveriges folk”, skrev Ingrid Schöiler i en recension. Från Frödings värld, 1992, innehåller bl.a. Frödings sjukjournal. På Wahlström & Widstrands förlag utkom Fröding själv, en bok om hur skalden ”såg på sig själv, sin dikt och sin samtid”, skriftseriens nr 34.

Germund Michanek utsågs 1986 till hedersledamot i Gustaf Fröding-sällskapet.

Barbro Järliden

För Gustaf Fröding-sällskapet