Årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet 7 april

Årsmötet i Gustaf Fröding-sällskapet kommer 2022 att hållas i skaldens barndomsstad Kristinehamn. Anledningen till detta är att sällskapets årsbok 2022 kommer att handla just om Gustaf Fröding och Kristinehamn. Givetvis hoppas vi att medlemmarna i Kristinehamn vill besöka mötet, men vi tror också att många från andra orter kommer dit.

Årsmötet hålls i Kristinehamns Stadshotell. Där finns en av Värmlands allra finaste högtidssalar, Kristinadagen, som i sig är ett besöksmål. Att vi sen kommer att bjuda på ett program om årsboken som sådan och, om Gustaf Fröding och Kristinehamn i ord och ton, förstärker tron på många deltagare vid årsmötet.

Frödingtolkaren och Kristinehamnaren Öivind Åsberg kommer före mötet att leda en Frödingvandring i staden. Den startar 16.00 och utgår från kyrkan.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte 2022 vilket genomförs både fysiskt och digitalt.

Datum och tid: 7:e april klockan 18.00
Fysiskt möte: Stadshotellet i Kristinehamn
Digitalt möte: Du kan även ansluta digitalt via teams genom följande länk: Du är själv ansvarig för att din utrustning och dina inställning fungerar. Klicka här för att ansluta till mötet

Årsmöteshandlingar

Kompletta årsmöteshandlingar kan du ladda ner här!

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2021
 7. Revisionsberättelse för 2021
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2023
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2022, till och med årsmötet 2023
 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2024
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2022, till och med årsmötet 2023
 16. Val av valberedning för år 2022, till och med årsmötet 2023
 17. Information och aktiviteter 2022
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Förslag till beslut

8. Styrelsen föreslår att årets vinst för 2021, kr 60 338 kr, överföres i ny räkning
10. Godkänna framlagt förslag
11. Oförändrad medlemsavgift. 200 kr enskild medlem, 300 kr familjemedlem, 3000 kr ständig medlem, ungdom 100 kr.
12. Förslag 13 ledamöter + ordförande
13. Björn Sandborgh föreslås för omval
14. Fredrik Höglund, Johan Andersson, Malin Biller, Anders Hjertén, Anne Marie Urelid, Miriam Kaukosalo samt Johanna Magnusson.
15. Omval av Lars Lingsell och Nils Jansson som revisorer med Per Viker som suppleant
16. Omval avAnna Sandborgh (sammankallande), Magnus Henrichson och Fredrik Höglund.