Dags för årsmöte 2016

För första gången i Gustaf Fröding-sällskapets historia kommer årsmötet att hållas på våren istället för i samband med Frödingdagarna i augusti. Detta är en följd av de nya stadgarna som antogs vid årsmötet och ett extra medlemsmöte 2015. Årsmötet kommer nu att hållas i närmare anslutning till det gångna verksamhetsåret, vilket är det vanliga i många föreningar. Frödingdagarna i augusti kommer att kunna renodlas till en fest- och högtidshelg till Gustaf Frödings minne.

Kallelsen, som gick ut till sällskapets medlemmar i februari lyder som följer:

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas härmed till årsmöte på Svenskt Migrationscenter, Residenset Karlstad, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 17.00.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2015
 6. Revisionsberättelse för 2015
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 och beslut om disposition av vinst/förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2015
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017 samt budget för 2016
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2017
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för 2017 och 2018
 12. Val av ordförande för 2017
 13. Val av styrelseledamöter för 2017 och 2018
 14. Val av två revisorer jämte en ersättare fram till nästa årsmöte
 15. Val av valberedning fram till nästa årsmöte
 16. Information om aktiviteter 2016
 17. Utseende av hedersledamot
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning